Winners of the Global SinoPhoto Awards 2021

© Li, Huaifeng: Dancing Dreams of a Mountain Girl, Shanxi 2020

Overall winner, Work & Play category winner:
© Li, Huaifeng: Dancing Dreams of a Mountain Girl, Shanxi 2020 李怀峰《山村女孩的舞蹈梦》

© Huang, Qingjun: Family Stuff - The Golden Anniversary Couple, Heilongjiang, 2017 黄庆军《家当-金婚》

Home category winner::
© Huang, Qingjun: Family Stuff - The Golden Anniversary Couple, Heilongjiang, 2017 黄庆军《家当-金婚》

© Yang, Tongyu: Seasonal Sea, Qingdao, 2016 杨同玉 《季节海》

Environment category winner::
© Yang, Tongyu: Seasonal Sea, Qingdao, 2016 杨同玉 《季节海》

© Huang, Jianjun: Seeking, Yeqing, Wenzhou, China, 2016 黄建军《觅》

Water category winner::
© Huang, Jianjun: Seeking, Yeqing, Wenzhou, China, 2016 黄建军《觅》